Regulamin

Do Umowy o świadczenie usług

1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejsze warunki and zasady są integralną częścią Umowy zawartej między Klientem a Dostawcą e określają wiążące zasady e warunki świadczenia usług e produktów oraz korzystania z usług e produktów. Niniejsze warunki i zasady regulują stosunki umowne między Dostawcą usługi a Klientem.

1.2 Poniższe definicje mają na potrzeby niniejszych warunków e zasad następujące znaczenie:

 • T & C – oznacza niniejsze Warunki i Zasady.
 • Accordo – oznacza Umowę o świadczenie usług zawartą między Klientem a Dostawcą.
 • cliente – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub podmiot prawny zawierający Umowę z Dostawcą.
 • Serwer clienti – oznacza serwer i inne urządzenia sprzętowe nieposiadane, zarządzane ani kontrolowane przez Dostawcę.
 • fornitore – oznacza firmę Easy Software Ltd., presso Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Londyn, numer identyfikacyjny firmy: 08960980.
 • Buono – oznacza dowolną usługę lub jej część świadczoną pod określoną marką Dostawcy zgodnie z polityką marki Dostawcy. Cliente che acquista il prodotto W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE. Wsparcie i inne usługi są świadczone oddzielnie.
 • Listino prezzi – oznacza dokument lub stronę internetową, na której określona jest cena usługi i/lub produktu, jeśli nie jest to określone inaczej w Umowie.
 • Serwer Dostawcy – oznacza serwer i inne urządzenia sprzętowe zarządzane lub kontrolowane przez Dostawcę. Dostawca może korzystać z usług stron trzecich w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności serwera.
 • Specyfikacja usługi wdrożenia – oznacza warunki i zasady wdrożenia ustalone przez Dostawcę i/lub spersonalizowane przez Klienta zgodnie z Umową. Jeśli Klient nie zakupił usługi wdrożenia lub jeśli nie jest to wyraźnie określone, w cenie Produktu nie ma gwarantowanej usługi wdrożenia.
 • Specyfikacja usługi wsparcia - oznacza warunki i zasady wsparcia ustalone przez Dostawcę i/lub spersonalizowane przez Klienta zgodnie z Umową. Jeśli Klient nie zakupił usługi wsparcia lub jeśli nie jest to wyraźnie określone, w cenie Produktu nie ma gwarantowanej usługi wsparcia.
 • servizio – oznacza określoną usługę świadczoną przez Dostawcę Klientowi na podstawie Umowy, która może obejmować licencję na usługę, utrzymanie usługi, wsparcie usługi e inne związane z nią usługi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie i Produkcie.
 • Wersja próbna usługi – oznacza wersję próbną usługi, udostępnioną Klientowi bezpłatnie iw ograniczonym zakresie.
 • Amministratore – oznacza osobę wyznaczoną przez Client do zarządzania jego contem użytkownika.
 • utente – oznacza osobę fizyczną pracującą dla Klienta (jako jego pracownik, partner, dyrektor wykonawczy, osoba współpracująca z Klientem na dłuższą metę na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych), dal której Klient za kłada konto użytkownika.
 • Account dell'utente – oznacza konto użytkownika z unikalnym kodem dostępu e hasłem.
 • Sistema zabezpieczeń danych – oznacza dokument opisujący metody zabezpieczania danych przechowywanych w applikacji usługi.
 • pagine – oznacza łącznie Klienta i Dostawcę.

2. Sposób akceptacji T&C

2.1. Usługa jest świadczona Klientowi na podstawie zawartej Umowy. Integralną częścią Umowy są niniejsze T&C.

2.2 Umowa zostaje zawarta w dniu podpisania przez obie Strony. W przypadku zawarcia Umowy przez interfejs internetowy, Umowa zostaje zawarta po dokonaniu płatności za usługę (w przypadku bezprzewodowego przekazu, gdy kwota odpowiadająca cenie za usługi zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Dostawcy) w wysokoś ci określonej w pierwszym okresie rozliczeniowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient korzysta z wersji próbnej usługi zgodnie z warunkami określonymi w art. 4 niniejszych T&C.

3. Świadczenie usługi

3.1 Dostawca prowadzi usługę pod adresem internetowym określonym w specyfikacji product e jego subdomenach lub na serwerach cliente zgodnie z Umową e specyfikacją techniczną określoną w specyfikacji produktu.

3.2 Zakres usług jest określony w specyfikacji produktu, która jest załączona do Umowy. Specyfikacja produktu szczegółowo określa poszczególne części usług.

4. Wersja próbna usługi

4.1 Przed zawarciem Umowy Dostawca może udostępnić Klientowi wersję próbną usługi poprzez domenę internetową lub na serwerach client, w zakresie określonym przez Dostawcę.

4.2 Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej określonej w specyfikacji produktu, Klient akceptuje warunki udostępnienia wersji próbnej usługi, które są regulowane przez art. 4., artt. 7., artt. 9., artt. 11., artt. 12., artt. 14. ust. 6, artt. 15., artt. 16. l'art. 17. niniejszych T&C.

4.3 Wersja próbna usługi jest udostępniana Klientowi na okres określony w specyfikacji produktu, chyba że Dostawca postanowi inaczej.

4.4 Klient korzystający z wersji próbnej Usługi ma prawo do zapisywania danych, ale tylko w celu weryfikacji funkcjonalności systemu. Klient bierze pod uwagę, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność e zachowanie danych zapisanych przez Klienta przy użyciu wersji próbnej Usługi.

4.5 Przed upływem wersji próbnej Usługi Dostawca umożliwi Klientowi przejście na płatną wersję Usługi e udostępni mu niezobowiązujące informacje dotyczące płatności. Po dokonaniu płatności Usługa zostanie aktywowana w ustalonym zakresie, e dane zapisane przez Klienta w wersji próbnej Usługi zostaną przeniesione na płatną wersję Usługi. W przypadku, gdy Klient nie skorzysta z opcji przejścia na płatną wersję Usługi, świadczenie wersji próbnej Usługi kończy się wraz z upływem okresu, na który została ona udostępniona Klientowi.

4.6 Klient bierze pod uwagę, że dane zapisane przez Klienta w wersji próbnej Usługi zostaną po upływie okresu, na który została ona udostępniona, bezpowrotnie usunięte. Il cliente deve informarsi sul fatto che i servizi di posta elettronica sono stati utilizzati per accedere a Usługi e usunięciu danych po jej zakończeniu drogą mail lub za pośrednictwem domeny internetowej próbnej Usługi.

5. Okres świadczenia Usługi

5.1 Umowa określa, czy została zawarta na czas określony czy nieokreślony. Umowa jest zawierana na (i) okres określony dla Usług udostępnianych przez interfejs internetowy oraz (ii) okres nieokreślony dla Usług udostępnianych przez serwery Klienta.

6. Prezzo

6.1 Il cliente jest zobowiązany do zapłaty ceny za korzystanie z Usługi na podstawie dostarczonych dokumentów podatkowych (faktur) wystawionych przez Dostawcę. La fabbrica è stata fondata nel formie elektronicznej. Ceny za Usługi są ustalane zgodnie z ofertą lub cennikiem, chyba że zostało to ustalone inaczej w Umowie.

6.2 Carta debetowa/kredytowa i/lub inna metoda płatności online, którą Klient użył do zapisania się na korzystanie from Usługi (i) udostępnianej przez interfejs internetowy oraz (ii) udostępnianej w ramach subskrypcji miesięcznej, zostanie automaty cznie obciążona po 30 dniach od daty zapisania się Klienta na korzystanie z Usługi. Jeśli Klient chce uniknąć obciążenia za Usługę, musi anulować subskrypcję trzy dni przed automatycznym odnowieniem korzystania z Usługi. Dostawca zaleca skontaktowanie się z firmą kart przedpłaconych lub bankiem, aby potwierdzić, czy możliwe jest cykliczne fakturowanie.

6.3 Klient może zmienić swoją subskrypcję online, po prostu logując się do strefy Klienta. Aby uniknąć obciążenia za kolejny okres rozliczeniowy, Klient musi anulować subskrypcję con najmniej trzy dni przed datą odnowienia. Jeśli Klient anuluje swoją subskrypcję con najmniej trzy dni przed datą odnowienia, subskrypcja zostanie zakończona na koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego.

6.4 Zamówienie dowolnej Usługi można anulować bez dodatkowych opłat przed dokonaniem płatności na konto Dostawcy. Dla Produktów do pobrania Dostawca nie udziela ŻADNYCH zwrotów po włączeniu kanału pobierania e dokonaniu próby pobrania. Anulowanie zamówienia po otrzymaniu płatności jest możliwe na podstawie umowy, jeśli zamówiona Usługa nie została użyta lub nie dokonano próby pobrania.

7. Licenza Umowajna

7.1 Klient bierze pod uwagę, że wszystkie prawa autorskie e inne prawa własności intelektualnej do Usługi należą do Dostawcy. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usługi tylko w zakresie licencji udzielonej przez Dostawcę.

7.2 Cliente w wyniku zawarcia Umowy nabywa niewyłączną licencję na Usługę dla jednego lub więcej Użytkowników, w zależności od liczby utworzonych Kont Użytkowników. Il cliente non può richiedere l'autorizzazione all'acquisto di licenze lub sublicenze osobie trzeciej senza uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Klient nie ma również prawa wynajmować Usługi ani w inny sposób udostępniać jej, zarówno bezpłatnie, jak i za wynagrodzeniem, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Licencja dotyczy również wszystkich aktualizacji lub dostosowań Usługi, które zostaną wykonane przez Dostawcę.

7.3 W przypadku, gdy Usługa jest udostępniana na serwerze Klienta, Klient ma prawo do pobrania kodu źródłowego Produktu. W przypadku, gdy Usługa jest udostępniana przez interfejs internetowy, Klient nie ma prawa uzyskać kodu źródłowego Usługi ani go przeglądać, modyfikować ani ingerować w niego w jakikolwiek sposób.

7.4 Client nie ma prawa dołączać Usługi do innego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

7.5 Wszystkie rozszerzenia oprogramowania Dostawcy są distrybuowane na licencji GNU/GPL2. Non c'è niente da fare per evitare problemi, oggetti di design, stili di architettura e zawarte con JavaScript non crittografato oltre alla licenza Easy Software Commercial Use License (Licenza):

La licenza è basata su GPL, oltre a dotyczy tilko obrazów, arkuszy stylów e elementów JavaScript motywów e stylów Dostawcy. L'ottenimento della licenza GPL 2.0, il prodotto elementare, non deve essere compilato completamente e non essere completamente rilasciato dal codice GPL, e la zona principale del cliente non deve essere scaricata dalla licenza GPL. Te obrazy, arkusze stylów and elementy JavaScript są własnością Dostawcy e nie mogą być używane ani modyfikowane przez Klienta. diritto a qualsiasi dato o informazione fornita dal Cliente in relazione alla fornitura del Servizio. Il Fornitore ha il diritto di utilizzare tali dati o informazioni solo allo scopo di fornire il Servizio al Cliente. Il Fornitore non è autorizzato a fornire tali dati o informazioni a terzi, a meno che non sia richiesto dalla legge o autorizzato dal Cliente.

9.7 Il Fornitore ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato in caso di violazione del Contratto da parte del Cliente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento del prezzo del Servizio o di violazione dei termini di licenza definiti all'art. 7.5. di questi T&C. In tal caso, il Fornitore ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni al Cliente.

9.8 Il Fornitore ha il diritto di modificare o interrompere la fornitura del Servizio in qualsiasi momento, senza preavviso al Cliente, se richiesto dalla legge o se necessario per proteggere gli interessi del Fornitore o gli interessi di altri clienti.

9.9 Il Fornitore ha il diritto di cedere o trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto a terzi senza il consenso del Cliente.

9.10 Il Fornitore ha il diritto di modificare i presenti T&C in qualsiasi momento. I T&C modificati entreranno in vigore dalla data della loro pubblicazione sul sito web del Gestore. Il Cliente è tenuto a controllare regolarmente il sito Web del Fornitore per eventuali modifiche ai T&C.

10. Disposizioni finali

10.1 L'Accordo e i presenti T&C sono regolati dalle leggi della Polonia.

10.2 Eventuali controversie derivanti dal Contratto o dai presenti T&C saranno risolte dal tribunale competente in Polonia.

10.3 L'Accordo e i presenti T&C costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi, intese e negoziazioni tra le Parti.

10.4 Il Cliente riconosce di aver letto e compreso i presenti T&C e accetta di esserne vincolato.

10.5 Eventuali emendamenti o modifiche al Contratto o ai presenti T&C devono essere effettuati per iscritto e firmati da entrambe le Parti.

Uscita: Prawo do danych Klienta. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zawartość danych przechowywanych na serwerze Klienta lub na serwerze Dostawcy.

9.7 Dla prawidłowej realizacji Usługi konieczne jest gromadzenie, zapisywanie e przetwarzanie następujących danych: wersja wydania, identityfikator umowy, adres URL instancji, elenco zainstalowanych wtyczek e liczba aktywnych użytkowników, które Dostawca wykorzystuje do identityfikacji Klienta, weryfikacji uprawnień do korzystania z Usługi e ochrony praw Dostawcy. Akceptując te warunki, uznajesz e zgadzasz się, że Dostawca jest uprawniony do sprawdzenia, z wykorzystaniem własnych zasobów, czy korzystasz z Usługi zgodnie z umową o świadczenie usług, e powyższe dane będą przesyłane w komunikacji między Klientem a systemami komputerowymi Dostawcy.

10. Prawa i obowiązki Klienta

10.1 Client nie może korzystać z Usługi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.2 Aby uzyskać dostęp do Usługi, Dostawca może poprosić o niektóre dane identityfikacyjne e dodatkowe informacje od Klienta. Klient powinien podać prawdziwe, dokładne and actualne informacje.

10.3 Na żądanie Dostawcy Klient powinien zapewnić niezbędną współpracę przy usuwaniu awarii lub dokonywaniu dostosowań Usługi.

10.4 Il client può utilizzare l'API per l'interferenza tramite l'applicazione Dostawcę tylko wtedy, gdy korzysta z Usługi przez interfejs internetowy przez aplikacje lub usługi stron trzecich. Il cliente non ha alcun diritto di accesso all'uso del servizio fornito da Usługi in un'automatismo sposób, così come la crittografia, entrambi, i robot su internet. dla Usług świadczonych przez interfejs internetowy.

10.5 Il cliente può chiedere informazioni utili a Usługi w tajemnicy, il cliente è zobowiązany nie ujawniać e non ha alcuna possibilità di farlo in un negozio interno, o in qualsiasi altro luogo di contatto deve fare i conti con l'utente jakiejkolwiek trzeciej stronie. Klient jest również zobowiązany do zabezpieczenia swojego sprzętu technicznego w rozsądnym zakresie w celu zminimalizowania ryzyka nadużycia szczegółów dostępu do konta użytkownika.

10.6 Jeśli Klient naruszy zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstaną dla Klienta, e Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które powstaną dla Dostawcy lub osób trzecich. Naruszenie tych zobowiązań stanowi również podstawę do rozwiązania umowy przez Dostawcę. Jeśli Klient odkryje, że może dojść do dostępu do Usługi przez osoby trzecie z powodu wycieku informacji o dostępie of Usługi, Klient powinien zgłosić ten fakt do Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.7 L'obiettiva programma di programmazione è più facile da usare. Po tym okresie konto pobierania zostanie automatycznie wyłączone. Dostawca NIE dostarczy plików źródłowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego kanału, ale tylko za pośrednictwem konta online.

11. Konto użytkownika

11.1 Klient może mieć jedno lub więcej kont użytkownika. Każde konto użytkownika może być używane tylko przez jednego użytkownika. Klient nie ma prawa ustawiać konta użytkownika dla osoby trzeciej, chyba że jest to określone w Umowie lub w niniejszych Warunkach. Klient nie ma prawa dzielić kont użytkownika między kilku użytkowników. Clienti ma jednak prawo w dowolnym momencie przenieść nieużywane konto użytkownika na nowego użytkownika.

11.2 W przypadku naruszenia art. 11.1. niniejszych Warunków, Dostawca ma prawo natychmiast rozwiązać Umowę, a Client powinien zapłacić nienależne wzbogacenie Dostawcy w ciągu 7 dni od otrzymania żądania zapłaty od Dostawcy.

12. Contenuto amministrativo

12.1 Każdy Klient może wybrać jedno lub więcej kont użytkownika, które będą miały prawa administratora. Amministratore może wykonywać następujące operacje:

 • dodawanie, edytowanie e usuwanie kont użytkowników oraz ustawianie praw dostępu do tych kont (takich jak dostęp do rapportów, ustanawianie plików itp.),
 • dostęp do wszystkich danych Klienta bez względu na ustawienia dostępu poszczególnych użytkowników,
 • wybranie innego konta użytkownika, które staje się Administratorem.

12.2 Il cliente può pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi przez użytkowników, działania wykonywane przez tych użytkowników oraz wszystkie dane przesłane na konto Klienta. Il cliente powinien zapewnić, że wszyscy jego użytkownicy przestrzegają postanowień niniejszych Warunków.

13. Zachowanie zabronione

13.1 Klient nie powinien przesyłać ani przechowywać w portal Usługi treści, które mogą zawierać wirusy lub inne pliki e programy, które mogą niszczyć, uszkadzać lub ograniczać funkcjonalność sprzętu Dostawcy lub innych Klientów. Ponadto Klient nie ma prawa przesyłać treści do Usługi, których posiadanie lub dystrybucja jest nielegalna, treści, które nielegalnie ingerują w prawa autorskie osób trzecich lub są częścią działalności przestępczej, rozsyła ć spam przez Usługę lub próbować uzyskać dostęp do konta użytkownika innego Klienta lub serwerów Dostawcy. Naruszenie tych zobowiązań jest uważane za istotne and stanowi podstawę do rozwiązania Umowy oraz żądania od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 EUR za każde naruszenie oraz ewentualnych szkód.

14. Rozwiązanie Umowy

14.1 Stosunek umowny kończy się wycofaniem się z Umowy, upływem ustalonego czasu trwania Umowy, rozwiązaniem osoby prawnej (Dostawcy lub Klienta) z likwidacją, rozwiązaniem Umowy lub porozumieniem między stronami.

L'Accordo o i presenti T&C sono o diventano invalidi o inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni non sarà pregiudicata. Le Parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida o inapplicabile con una disposizione valida e applicabile che corrisponda il più possibile allo scopo economico della disposizione invalida o inapplicabile.

17.5 L'Accordo e i presenti T&C sono regolati e interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Ceca. Eventuali controversie derivanti da o in connessione con l'Accordo o questi T&C saranno risolte dai tribunali competenti della Repubblica Ceca.

17.6 L'Accordo e i presenti T&C costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi, intese e rappresentazioni tra le Parti.

17.7 Il Contratto e i presenti T&C possono essere modificati o integrati solo per iscritto e con il consenso di entrambe le Parti.

17.8 Il Contratto e le presenti T&C entrano in vigore ed effetto dal giorno della loro accettazione da parte del Cliente.

17.9 Il Cliente riconosce di aver letto e compreso i presenti T&C e accetta di esserne vincolato.

17.10 I titoli di questi T&C sono solo per comodità e non ne pregiudicano l'interpretazione.

17.11 Eventuali avvisi o altre comunicazioni richieste o consentite ai sensi dell'Accordo o dei presenti T&C devono essere in forma scritta e si considerano debitamente fornite se consegnate personalmente o inviate per posta raccomandata, affrancatura prepagata o tramite e-mail all'indirizzo del altra Parte specificata nel Contratto o nei presenti T&C.

Jeśli Umowa lub niniejsze Warunki zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania, taki fakt nie wpłynie na ważność, skuteczność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy lub niniejszych Warunków . W takim przypadku Strony są zobowiązane do podjęcia wszelkich starań w celu zawarcia poprawki do Umowy, w której nieważna, nieskuteczna lub niemożliwa do wykonania klauzula zostanie zastąpiona nową klauzulą ​​odpowiadającą pierwotnie zamierzonemu celowi.

17.5 W przypadku kolizji postanowień Oferty, Specyfikacji Produktu, Specyfikacji Realizacji Usługi, Specyfikacji Usługi Wsparcia e niniejszych Warunków, pierwszeństwo będą miały:

(i) Oferta,

ii) Specyfikacja Realizacji Usługi,

iii) Specyfikacja Usługi Wsparcia,

iv) Specyfikacja Produktu

(v) niniejsze Warunki,

(vi) informazione pubblica

17.6 Niniejsze Warunki podlegają prawu Republiki Czeskiej, członkowi Unii Europejskiej. Każdy spór wynikający z wykonania lub interpretacji Umowy, którego Strony nie mogą rozwiązać w drodze polubownej, zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez czeski organ arbitrażowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i I zbie Rolniczej Republiki Czeskiej przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z zasadami tego Sądu Arbitrażowego. Każda Strona wyznaczy jednego arbitratę. Obydwaj arbitrzy wybiorą trzeciego arbitra w ciągu 30 dni. Jeśli dwaj arbitrzy nie osiągną porozumienia w wyznaczonym powyżej terminie w sprawie trzeciego arbitra, zostanie on wyznaczony przez Przewodniczącego Sądu Arbitrażowego. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne e wiążące dla Stron. Strony niniejszym nieodwołalnie zobowiązują się do niekwestionowania wykonania orzeczenia arbitrażowego w jakimkolwiek sądzie.

17.7 Niniejsze Warunki wchodzą w życie w dniu 1. 7. 2017 r.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szawny kliencie,

Chcielibyśmy poinformować Cię, w jaki sposób Easy Software (zwany dalej również „my” lub „nasza Firma”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z oferowaniem, zawieraniem, świadczeniem i utrzymywaniem produktów i usług naszej Firmy.

Celem niniejszych zasad jest udzielenie Ci informacji na temat konkretnych danych osobowych, które zbieramy, jak je traktujemy, skąd je pozyskujemy, w jakim celu ich używamy, komu możemy przekazywać dane, gdzie możesz uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych, które przetwarzamy, lub jakie È Twoje indywidualne prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się z treścią niniejszych zasad. Chetnie odpowiemy na Twoje pytania w jednym z naszych oddziałów Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Wielka Brytania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@easysoftware.com.

1. Informazioni generali

Nasza Firma podlega różnym obowiązkom ustawowym dotyczącym przetwarzania danych osobowych klientów, których musimy przestrzegać, zwłaszcza w zakresie wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub wykonywania władzy publicznej . W tym zakresie nie bylibyśmy w stanie w ogóle świadczyć naszych produktów i usług bez podania Twoich danych osobowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe klientów poza ramami naszych obowiązków ustawowych w celu zapewnienia obsługi klienta e kierowania do Ciebie ukierunkowanych ofert produktów e usług. Potrzebujemy Twojej zgody na to. Jeśli zdecydujesz się nie wyrazić zgody w tych przypadkach, nasze świadczone produkty lub usługi mogą być ograniczone lub w inny sposób dostosowane, w zależności od zakresu danych, które mamy prawo przetwarzać. Każdy klient jest informowany o zakresie ograniczeń lub dostosowań.

Chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się również do przetwarzania danych osobowych potencjalnych clienti, czyli osób, z którymi jesteśmy w contact, ale nie na wiązaliśmy jeszcze z nimi relacji umownej, a także byłych klientów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się również, w rozsądnym zakresie, do przetwarzania danych osobowych innych osób, wobec których Firma ma określone obowiązki lub z którymi nasza Firma jest w bezpośrednim ko ntakcie bez nawiązywania z nimi relacji umownej (takich jak przedstawiciele osób prawnych).

1.1. Principi del trattamento dei dati personali

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy najwyższych standardów ochrony danych osobowych iw szczególności przestrzegamy następujących zasad:

a) Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób jasno i zrozumiale określony, z użyciem określonych środków, w określony sposób i tylko przez czas niezbędny z uwzględnieniem celu; przetwarzamy tylko precyzyjne dane osobowe klientów e zapewniamy, że ich przetwarzanie odpowiada e jest niezbędne dla określonego celu;

(b) Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zapewniający najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa danych i zapobiegający nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych clienti, ich modyfikacji, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionym przekazom, innym nieuprawnionym przetwarzaniom lub innym nadużyciom;

c) Zawsze jasno informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i Twoich prawach do otrzymywania precyzyjnych i pełnych informacji o okolicznościach takiego przetwarzania, a także o Twoich innych związanych z tym prawach;

d) W naszej Firmie przestrzegamy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający wszystkim możliwym ryzykom; Per quanto riguarda la pratica, i contatti più importanti con i danymi osobowymi clienti, così zobowiązani do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem takich danych.

allinea: a sinistra">2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

2.1. Informazioni sull'amministratore

Amministratore Twoich danych osobowych jest nasza firma, czyli Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Wielka Brytania, ID: 08960980

2.2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

2.2.1. Przetwarzanie danych osobowych bez Twojej zgody

Dotyczy to zwykle sytuacji, w których jesteś zobowiązany do ujawnienia określonych danych osobowych w celu umożliwienia nam świadczenia Ci naszego produktu lub usługi, lub gdy mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób.

(a) Na mocy prawa mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody w celu spełnienia naszych obowiązków ustawowych, w szczególności:

i) spełnienia ustawowych wymogów dotyczących ujawnienia przed organami publicznymi;

ii) spełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

b) Zawarcie lub wykonanie umowy z Tobą.

c) Ochrona praw i interesów chronionych przez prawo, w szczególności w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, w tym w celu sądowym lub innym.

2.2.2. Przetwarzanie danych osobowych za Twoją zgodą

Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionych lub w inny sposób pozyskanych danych osobowych. Nieudzielenie zgody może być powodem uniemożliwiającym naszej firmie świadczenie określonych produktów lub usług lub zmuszającym do rozsądnego dostosowania dostępności, zakresu lub warunków świadczonych produktów e usł ug.

Na podstawie Twojej zgody nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

a) obsługi klienta; są to działania, które nie stanowią wykonania umowy lub innego ram prawnego przetwarzania danych osobowych i obejmują w szczególności: (i) badania rynku; (ii) monitorowanie działań klientów na stronie internetowej naszej firmy związanych z oferowanymi usługami (w związku z cel ten nie dotyczy jedynie pozyskiwania informacji o działaniach odwiedzających stronę internetową naszej firmy w formmi plików cookie, jak opisano poniżej w artykule dotyczącym środków elektronicznych komunikacji e applikacji mobile);

b) oferowania produktów i usług; w szczególności obejmuje to dystrybucję informacji, oferowanie produktów i usług naszej firmy i innych stron, w tym ofert produktów i usług skierowanych do konkretnych klientów, za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak poczta, ś rodki elektroniczne (w tym poczta elektroniczna i wiadomości wysyłane na urządzenia mobilne za pośrednictwem numeru telefono) lub telefono, za pośrednictwem strony internetowej. W pewnym zakresie w tych przypadkach nasza firma ma również prawo oferować produkty i usługi klientom bez uzyskania ich zgody; jeśli wynika to z prawa, zostaniesz w tym zakresie poinformowany o swoim prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego oferowania produktów lub usług. W tym zakresie Twoje dane osobowe mogą również być przekazywane stronom trzecim w celu dystrybucji informacji e oferowania produktów e usług takich stron trzecich. Szczegółowe informacje są podane poniżej w tych Zasadach.

2.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych klienta

Nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. W szczególności przetwarzamy dane kontaktowe i identityfikacyjne. Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych clientew są podane w Załączniku 1 do niniejszych Zasad.

2.4. Metody przetwarzania danych osobowych

Metoda, w jakiej nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe, obejmuje zarówno przetwarzanie ręczne, jak i zautomatyzowane, w tym przetwarzanie algorytmiczne, w systemach informatycznych naszej firmy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie przez pracowników naszej firmy i, w zakresie wymaganym, przez strony trzecie. Przed ujawnieniem Twoich danych osobowych stronom trzecim, zawsze zawieramy z nimi pisemną umowę, zawierającą te same gwarancje w zakresie przetwarzania danych osobowych, jakie przestrzegamy w ramach naszych obowiązków ustawowych.

2.5. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe są udostępniane w szczególności pracownikom naszej firmy w wwiązku z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych wymagających pracy z danymi osobowymi clientów, jednak tylko w zakresie niezbędnym w danym przypadku i zgodnie ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Ponadto Twoje dane osobowe są ujawniane stronom trzecim uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych clienti naszej firmy lub takie dane osobowe mogą być im udostępniane na innych podstawach zgodnie z prawem. Przed ujawnieniem Twoich danych osobowych stronom trzecim, zawsze zawieramy z nimi pisemną umowę, aby określić przetwarzanie danych osobowych w sposób zawierający te same gwarancje w zakresie przetwarzania danych osobowych, jakie przestrzegamy w ramach naszych obowiązków ustawowych.

2.5.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza firma ma prawo lub jest bezpośrednio zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych:

 • właściwym organom państwowym, sądom i organom ścigania w celu wykonywania ich obowiązków iw celu wykonania wyroku;
 • innym stronom w zakresie określonym przez przepisy, takim jak stronom trzecim w celu windykacji naszych należności od clientów.

2.5.2. In

ient dati personali in qualità di responsabile del trattamento per conto di altri responsabili del trattamento dei dati. In tali casi, elaboriamo i dati personali solo in conformità con le istruzioni del titolare del trattamento e non decidiamo in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali. Garantiamo che il trattamento dei dati personali sia effettuato in conformità con la legislazione applicabile e che vengano adottate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati o accidentali, alterazione, distruzione o perdita.Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych osobowych za zgodą innej strony (innego administratora). Przykładowo, takie przypadki obejmują współpracę z firmą Easy Software ltd. w zakresie produktów lub usług osób trzecich lub współpracę z osobami trzecimi. W celu uzyskania szczegółowych informacji zawsze konieczne jest skontaktowanie się z konkretnym administratorem danych osobowych, chyba że nasza firma jest upoważniona do udzielenia informacji w danym przypadku.

2.12. Środki elektronicznej komunikacji e app mobile

W ramach obsługi klienta nasza firma rozwija technologie umożliwiające korzystanie z nowoczesnych środków elektronicznej komunikacji e applikacji mobilnych do korzystania z produktów e usług naszej firmy. W szczególności dotyczy to usług związanych z korzystaniem z internetu, sieci społecznościowych e różnych aplikacji mobilnych.

Sieci społecznościowe. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem różnych sieci społecznościowych. W szczególności wykorzystujemy te kanały komunikacji jako narzędzia marketingowe; nasze produkty e usługi nie są dostarczane przez sieci społecznościowe w tym momencie.

Ciasteczka. Wykorzystujemy również ciasteczka podczas świadczenia naszych produktów i usług. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika po załadowaniu strony internetowej po raz pierwszy. Pliki te ułatwiają identityfikację sposobu, w jaki odwiedzający pracują z treścią naszej strony internetowej, co pomaga nam w prowadzeniu przyjaznej komunikacji z odwiedzającymi naszą internetową lub bardziej efektywnym marketingu. Więcej informacji na temat ciasteczek jest dostępnych naszej stronie internetowej.

2.13. Zasady

Niniejsze Zasady są ważne i skuteczne od ___________. Obecna wersja Zasad è una società pubblica sulla rete Internet della nostra azienda e una società che si occupa di loro.

Załącznik 1 – Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane identyfikacyjne - obejmują one takie dane jak imię, nazwisko, dati, indirizzo e-mail, numero di telefono, pracodawca lub reprezentowana firma; dla klientów będących osobami fizycznymi - przedsiębiorcami, również numer identyfikacyjny e numer identyfikacji podatkowej. Inne możliwe dane identityfikacyjne obejmują na przykład informacje o adresie IP używanego komputera oraz pliki określonych danych uwierzytelniających, które zgodziliśmy się używać.

Dane contact - imię, nazwisko, adresy kontaktowe, numery telefono, adresy e-mail lub inne podobne dane kontaktowe. Inne podobne dane contact mogą obejmować adres IP używanego komputera oraz pliki określonych danych uwierzytelniających, które zgodziliśmy się używać.

W przypadku wycofania złożonej app na product lub usługę przetwarzamy również datę wycofania app wraz z danymi podanymi przed wycofaniem.

Dane wynikające z wykonywania zobowiązań wynikających z umów - w zależności od charakteru świadczonego produktu lub usługi przetwarzamy informacje związane z dostarczonym produktem lub usługą. Con la tua categoria di przetwarzamy dane osobowe, takie jak okres umowy, ________

Dane osobowe pozyskane w związku związku z świadczeniem naszych produktów lub usług - obejmują one dane osobowe pozyskane podczas naszych interakcji. W szczególności obejmują uno:

i) dane służące do zabezpieczenia komunikacji;

(ii) zapisy preferowanego języka komunikacji, wyrażone zainteresowanie produktem lub usługą, strategie inwestycyjne lub szczególne wymagania ujawnione nam.

Usługi wdrożeniowe

1. Ogólne warunki

Jeśli nie jest to wyraźnie określone inaczej, wszystkie spotkania odbywają się za pośrednictwem wirtualnego rozwiązania spotkań. Wszyscy uczestnicy powinni uczestniczyć indywidualnie e być wyposażeni w zestaw słuchawkowy.

Zakres pakietów opiera się na naszym najlepszym doświadczeniu. Zazwyczaj jest to minimalny zakres wdrożenia. La maggior parte delle aziende agricole è unica e la disponibilità di denaro può essere un'altra cosa da fare per i clienti specifici. Konsultanci Easy Redmine può richiedere un rapporto di wykorzystanym czasie na żądanie.

Jeśli nie jest to wyraźnie określone inaczej, wdrożenie jest dostarczane w języku angielskim; wszystkie dokumenty e dokumentacja pisemna będą dostarczane w języku angelskim.

2. Ogolne postanowienia

2.1. Adesso abbiamo l'applicazione

Rozwijamy e udoskonalamy applikację ciągle. Ora siamo in grado di farlo nel ciclo più adatto:

 • Nowa wersja jest wydawana co trzy miesiące
 • Rozwój nowej wersji jest zamrażany na miesiąc przed jej wydaniem, aby można ją było przetestować
 • Naprawy błędów są wydawane co 14 dni

Twoje sugestie dotyczące rozwoju app będą wdrażane w przypadkach, gdy są korzystne dla większości naszych clientów e zgodne zą strategią rozwoju product. Naszym celem jest ułatwienie zarządzania progetto.

2.2. Processi współpracy

Cenimy sobie otwartą komunikację. Wchodzimy w proces wzajemnego wdrażania nowego oprogramowania w Twojej firmie. Uważamy, że jest to korzystne dla obu stron, jeśli dzielimy się ważnymi informacjami otwarcie in czas.

Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, spotkań online, rozmów telefonicznych e spotkań osobistych. Dla pomyślnego zakończenia procesu wdrożenia wymagana jest wzajemna komunikacja na poziomie operacyjnym. Z tego powodu każda strona powinna szybko reagować, gdy zostanie skontaktowana przez swoich partnerów. Zwykle jesteśmy w stanie zareagować w ciągu dwóch dni roboczych.

Podczas wdrożenia konsultant będzie współpracował z naszymi innymi wewnętrznymi działami. Rozwiązania problemów, które nie są bezpośrednio związane z wdrożeniem, będą dostarczane do Ciebie przez nasz zespół wsparcia. Jeśli istnieje potrzeba interwencji na serwerze klienta lub innego związanej z serwerem konsultacji, komunikacja zostanie przekazana naszym specjalistom ds. Wsparcia Serwera. Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z pracy naszych działów wsparcia podczas wdrożenia, poinformuj swojego konsultanta. Twoja opinia jest dla nas ważna.

2.3. Wstępnie opłacone dni robocze (MD) e reportage wykorzystanego czasu

Informacje o liczbie wstępnie opłaconych dni roboczych można znaleźć w tabeli wprowadzającej do tego protokołu. Wdrożenie zwykle odbywa się zdalnie. Jeśli wolisz spotkania osobiste, możliwe jest ich zorganizowanie w biurach Easy Software. Jeśli wolisz zorganizować spotkania w swojej siedzibie, możliwe jest pokrycie kosztów podróży z wstępnie opłaconego budżetu (zakres wdrożenia). Koszty podróży mogą być również fakturowane oddzielnie. Płacimy za cały czas poświęcony na podróżowanie przez konsultanta od/do siedziby klienta. Prima di iniziare un buon consulto, devi fare clic su 6 mesi prima del contatto con il consulente legale.

Rapporty o wykorzystanym czasie zwykle są wysyłane do klienta, gdy wykorzystana jest około połowa wstępnie opłaconych dni roboczych z budżetu e gdy pozostało tilko kilka godzin. Konsultant dostarcza, oddzielnie od rapportu czasowego, propozycję wykorzystania pozostałych godzin.

Wdrożenie składa się z następujących faz. Suma czasu poświęconego na każdą fazę jest równa całkowitemu wstępnie opłaconemu budżetowi dni roboczych. Najniższa wartość czasu pobierana od klienta wynosis 0,25 godziny.

 • Analizza tutto
 • Początkowe spotkanie online
 • Applicazione di configurazione (wysiłek zależy od złożoności wymagań dotyczących ustawień)
 • formazione
 • Dodatkowe wymagania dotyczące configracji
 • Wsparcie podczas wdrożenia i testowanie podczas wdrożenia (poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne)

W szczególności, wstępnie opłacone dni robocze obejmują następujące działania:

 • Dopo aver consultato il tuo consulente sul lavoro su Twoim, configura l'applicazione Twojej
 • Analisi Twoich wymagań
 • Wewnętrzne konsultacje dotyczące Twoich wymagań
 • Wymagane consulenza
 • Scenari di successo, come implementarli Twoje wymagania
 • Przygotowanie e aktualizacja protokołu wdrożenia
 • Spotkania e rozmowy telefoniczne związane z wdrożeniem
 • formazione
 • Comunicazione e-mail al consulente
 • Organizacja, planowanie e harmonogramowanie spotkań
 • Koordynowanie wewnętrznych działów, jeśli ich zaangażowanie jest wymagane (wsparcie, specjalista ds. serwera)
 • Czas poświęcony przez consultanta na podróż (chyba że jest ona płatna oddzielnie, patrz pierwszy akapit)
 • Zarządzanie projektem wdrożenia
 • Un sistema di zachowanie określone è solo un problema di base, ma lo statecznie okazuje się, è solo un poprawne, czas poświęcony przez konsultanta na rozpatrzenie tego żądania jest również pokrywany z budżetu
 • Praca specjalistów ds. serwera na Twoim serwerze
 • Praca specjalistów ds. sewera zajmujących się Twoimi żądaniami

La causa principale non può essere oggetto di un'opzionale opzione di acquisto e non può essere utilizzata per i clienti:

 • Praca zespołu wsparcia
 • Naprawa możliwych błędów2.4. Zwiększenie budżetu prepagato

  Możliwe jest zwiększenie budżetu prepagato MANDAYS tylko po potwierdzeniu. La carta di credito prepagata Zwiększenie è una delle migliori opzioni di pagamento disponibili:

  • Okazuje się, że pierwotna szacunkowa liczba MANDAYS na wdrożenie była zbyt niska po analizie wstępnej. Consultant dostarczy Ci zaktualizowaną szacunkową liczbę działań do wykonania, aby ukończyć wdrożenie. Ten plan pokaże również, które działania wymagają większej uwagi (MANDAYS) niż pierwotnie szacowano.
  • Jeśli chcesz być informowany o wykorzystanym czasie częściej niż w poprzednim punkcie.
  • Nie jest możliwe zaimplementowanie Twoich wymagań w standardowym interfejsie aplikacji, dlatego potrzebne jest niestandardowe opracowanie.
  • Wsparcie na Twoim serwerze nie zostało uwzględnione w szacunkowej liczbie MANDAYS na wdrożenie, ale jest mimo to wymagane.
  • Wymagane jest dodatkowe szkolenie (które nie zostało uwzględnione w pierwotnej szacunkowej liczbie).
  • W trakcie procesu wdrożenia okazuje się, że liczba prepaid MANDAYS nie wystarcza, aby zaspokoić wszystkie Twoje wymagania.

Prova Easy Redmine per 30 giorni

Funzionalità aggiuntive, crittografia SSL, copia codificata disponibile in due località