Ngân sách dự án

Questo è il mio plugin giám sát doanh gio, chi phí, chi phí tiền lương và lợi nhuận cuối cùng của dự án. Non c'è niente da fare per sapere come fare a trovare qualcosa nel tuo computer e come farlo /lỗ của các dựán.

Caratteristica principale:

  • Perché non sai come farlo
  • Theo dõi doanh thu, chi phí, chi phí nhân viên và lợi nhuận, chi phí đi lại e bồi thường
  • Chi phí nhân viên được tính từ thời gian làm việc, nhân với mức giá theo giờ
  • Định nghĩa mức già theo giờ theo vai trò, hoạt động và thành viên của nhóm dự án
  • Mức già theo giờ ngoài e nội bộ

Troverai Easy Redmine in 30 minuti di foto

Hai bisogno di qualcosa, di SSL, di te, di avere una connessione SSL