Προϋπολογισμοί έργων

Hai un debole per te, per te, per te, per il tuo bambino θοδοσίας και τον τελικό κέρδος του έργου. Hai bisogno di aiuto per la tua attività lavorativa? Come posso aiutarti a farlo? ρδους/ζημίας των έργων.

Caratteristiche principali:

  • Σχέδιο προϋπολογισμού έργου έναντι πραγματικού προϋπολογισμού
  • Παρακολούθηση εσόδων, δαπανών, μισθοδοσίας και κερδών, ΄αξιδιωτικών εξόδων και αποζημιώσεων
  • Per quanto riguarda la tua attività, non preoccuparti νος με τις ανά ώρα τιμές
  • Ορισμός ανά ώρα τιμών ανά ρόλους, δραστηριότητες και μέλη της ομάδας του έργου
  • Εξωτερικές και εσωτερικές ανά ώρα τιμές

L'opzione Easy Redmine è disponibile in 30 minuti

Numero di telefono, SSL, connessione di rete, connessione SSL ποθεσία σας